Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

29. 1. 2020

S T A N O V Y

Společenství vlastníků jednotek - Pomněnková 434 - 436, 541 02 Trutnov 4

Článek I.

Název a sídlo společenství

(1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek - Pomněnková 434 - 436, 541 02 Trutnov 4.

(2) Sídlo společenství: Pomněnková 436, 541 02 Trutnov 4.

(3) Identifikační číslo: 28798481.

(4) Spisová značka: S 5006 vedené u Krajského soudu v Hradci Králové.

Článek II.

Základní ustanovení

(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu a pozemku.

(2) Společenství se může stát členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo členem právnické osoby, která působí v oblasti bydlení. V rámci tohoto členství se může společenství zavázat pouze k poskytování členských příspěvků této právnické osobě. Obdobně se může sdružit s jiným společenstvím za účelem vzájemné spolupráce při zajišťování svého účelu.

(3) Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem při naplňování svého účelu. Společenství nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Článek III.

Členství ve společenství

(1) Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek (fyzické i právnické osoby) v domě, pro který společenství vzniklo, přičemž společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů; ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni jednat společně a nerozdílně.

(2) Společní členové mají právo hlasovat na shromáždění jako jeden vlastník s velikostí hlasu odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech, přičemž velikost hlasu je nedělitelná.

Společní členové zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství při účasti a hlasování na shromáždění. Nebyl-li by zmocněn společný zástupce, uvede se v prezenční listině shromáždění nepřítomnost společného zástupce spoluvlastníků jednotky (v prezenční listině se vykazuje jako nepřítomnost jednoho vlastníka s velikostí hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví).

(3) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky a vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem vlastnického práva k jednotce.

Článek IV.

Seznam členů společenství, oznamovací povinnost členů a právo na informace

(1) Výbor zajišťuje vedení seznamu vlastníků jednotek, členů společenství, v němž se uvádí: jméno a příjmení člena, kontaktní telefon a e-mail, označení jednotky, kterou vlastní, velikost jeho hlasu při hlasování na shromáždění, adresa jeho trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu. Dále je každý vlastník jednotky povinen oznámit výboru počet osob, které bydlí v bytě po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním roce.

(2) Přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, uvede se v poznámce také jméno a adresa této osoby.

(3) Výbor je povinen zajistit neprodleně aktualizaci údajů v seznamu členů vždy na základě písemného oznámení změny údajů vlastníkem jednotky.

(4) Změny v údajích o společném zástupci se provedou na základě nově udělené písemné plné moci spoluvlastníky jednotky, jíž se ruší předchozí plná moc.

(5) Každý, kdo nabyl jednotku do vlastnictví, je povinen oznámit výboru nabytí jednotky do vlastnictví hodnověrným dokladem o nabytí vlastnického práva k jednotce (výpisem z katastru nemovitostí). Spolu s tím je povinen oznámit výboru požadovaná data dle odst. (1) výše, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem jednotky.

(6) Vlastník jednotky je povinen oznámit výboru vždy nejpozději do jednoho měsíce, kdy změna nastala, každou změnu údajů zapsaných v seznamu členů, týkající se jednotky v jeho vlastnictví, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním roce. To platí i v případě, přenechal-li vlastník jednotky byt nebo část bytu k užívání jiné osobě. V tomto případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

(7) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu výbor jméno a adresu kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo kteréhokoliv nájemce v domě, avšak pouze z důvodů výslovně uvedených v těchto Stanovách. V rámci těchto informací nesmí být uvedeny údaje o datu narození vlastníka jednotky nebo nájemce. Vlastník jednotky, který si informace vyžádal a kterému byly tyto informace společenstvím poskytnuty, je oprávněn použít je pouze pro stanovený účel a nesmí s nimi jakkoli nakládat ve vztahu ke třetím osobám, jinak odpovídá za škodu, která by tím vlastníkům jednotek nebo společenství vznikla a odpovídá za porušení práva vlastníka jednotky na ochranu osobních údajů. Vlastník jednotky podává žádost o poskytnutí jména a adresy vlastníka jednotky nebo nájemce výboru v písemné formě. Informaci poskytne výbor vlastníkovi jednotky rovněž písemně, neprodleně, nejpozději do 7 dnů od obdržení žádosti člena o její poskytnutí.

Článek V.

Členská práva a povinnosti vlastníka jednotky a způsob jejich uplatňování

(1) Vlastník jednotky má kromě práv a povinností spojených s vlastnictvím jednotky, také práva a povinnosti vyplývající z členství ve společenství.

(2) Vlastník jednotky má zejména tato práva:

 1. účastnit se jednání a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek.
 2. účastnit se veškeré činnosti společenství za podmínek stanovených zákonem a těmito Stanovami.
 3. volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li zákonem stanovené a těmito Stanovami určené podmínky a předpoklady pro způsobilost být členem voleného orgánu společenství.
 4. předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství nebo k odstranění nedostatků.
 5. užívat a uvnitř upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
 6. seznámit se s tím, jak společenství hospodaří a jak dům či pozemek spravuje. V kanceláři výboru (nebo prostorách určených výborem) může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věci správy domu, do účetních knih a účetních dokladů; může si činit výpisy nebo nechat vyhotovit kopie, není však oprávněn odnášet si jakékoliv originální písemnosti mimo tyto prostory.
 7. navrhnout soudu, byl-li přehlasován při schvalování usnesení shromáždění a je-li pro to důležitý důvod, aby o záležitosti, o které bylo hlasováno na shromáždění, rozhodl soud, spolu s případným návrhem, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného usnesení. Právo lze uplatnit do třech měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak právo zaniká.
 8. navrhnout soudu, je-li pro to důležitý důvod, aby soud rozhodl o záležitosti, která sice byla předložena shromáždění k rozhodnutí, ale nebylo možné usnesení schválit z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se.
 9. být zastupován společenstvím v případě uplatňování práv vzniklých vadou jednotky.
 10. obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků.
 11. nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění na základě předchozí výzvy, v čase a na místě k tomu určeném v pozvánce na shromáždění.
 12. na požádání obdržet zápis ze shromáždění.
 13.  další práva uvedená v zákoně a v těchto Stanovách.

(3) Vlastník jednotky jako člen společenství má zejména tyto povinnosti:

 1. dodržovat tyto Stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a s těmito Stanovami.
 2. řídit se pravidly určenými těmito Stanovami a především v případě pravidel pro užívání společných částí a při dodržování obvyklých pravidel soužití v domě zajistit jejich dodržování také osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu; shodně to platí pro dodržování pravidel určených v Domovním řádu.
 3. udržovat na svůj náklad byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu.
 4. udržovat na svůj náklad společné části domu přenechané vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání spolu s jednotkou, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to se netýká udržování hlavních svislých nebo vodorovných konstrukcí a obvodových stěn domu, ohraničujících výlučně užívanou společnou část domu, vyjma povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné obložení stěn a vyjma podlahových krytin včetně dlažby.
 5. hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb, přispívat na správu domu a pozemku, převzít si vyúčtování služeb nejpozději do 30 dnů ode dne výzvy, hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování. V případě prodlení s těmito platbami je povinen zaplatit sankci podle těchto Stanov.
 6. umožnit po předchozím vyzvání členem výboru přístup do bytu nebo výlučně užívané společné části v případech výslovně uvedených v zákoně, k provedení opravy, údržby nebo revize společných částí domu (například rozvodů vody, plynu) procházejících bytem nebo se v něm nacházejících. Nejde-li o havarijní stav, činí se vyzvání nejméně pět dnů přede dnem, kdy má být umožněn vstup do bytu nebo výlučně užívané společné části domu.
 7. umožnit na vyzvání učiněné ve lhůtě podle předchozího písmene přístup do bytu za účelem umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií a odečet naměřených hodnot na těchto zařízeních umístěných v bytě.
 8. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně společných částí, o nichž bylo rozhodnuto k tomu příslušným orgánem společenství.
 9. předložit včas výboru stavební dokumentaci, upravuje-li vlastník stavebně svůj byt, pokud je podle právních předpisů dokumentace vyžadována a umožnit přístup do bytu, vše pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek nebo nezasahují společné části či neporušují statiku domu, k tomu musí být předem vyzván výborem. Kde to stanoví zákon, smí provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků.
 10. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti.
 11. neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozují a dále dle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování a předcházení škodám.
 12. v případě dlouhodobější nepřítomnosti sdělit výboru jméno kontaktní osoby, včetně kontaktního telefonu a případně e-mailu, která je oprávněná zajistit přístup do bytu.

(4) Na návrh společenství nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu, způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práva ostatním vlastníkům jednotek.

(5) Vlastník jednotky jako člen společenství má také další povinnosti uvedené v zákoně a v těchto Stanovách.

Článek VI.

Orgány společenství - společná ustanovení, hlasování na shromáždění

 1. Orgány společenství:

Nevoleným orgánem společenství je: shromáždění.

Volenými orgány společenství jsou: výbor a revizor.

(2) Délka funkčního období členů volených orgánů společenství činí 5 let ode dne zvolení nebo ode dne, který byl při volbě určen jako počátek výkonu funkce. Po uplynutí funkčního období vykonávají dosavadní členové voleného orgánu své funkce do doby zvolení nového orgánu nebo do dne určeného při volbě jako počátek výkonu funkce, nejdéle však po dobu tří měsíců ode dne uplynutí funkčního období. Člen voleného orgánu může být volen opětovně.

(3) Členství ve voleném orgánu končí v průběhu funkčního období také odstoupením z funkce nebo odvoláním z funkce podle těchto Stanov. Členství ve voleném orgánu skončí také dnem, kdy došlo k zániku členství ve společenství.

(4) Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením o svém odstoupení adresovaným tomu orgánu, jehož je členem. Funkce odstoupivšího člena voleného orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců po doručení prohlášení o odstoupení.

(5) Pokud počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu, může orgán povolat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění vlastníků, kdy musí dojít k příslušné volbě.

(6) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů voleného orgánu spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena voleného orgánu, jehož výkon funkce skončil před uplynutím funkčního období. Předpoklady způsobilosti pro zvolení náhradníkem se řídí ustanovením odstavce (7) tohoto článku.

(7) Členem voleného orgánu může být pouze člen Společenství vlastníků jednotek - Pomněnková 434 - 436, 541 02 Trutnov 4, který je plně svéprávný a bezúhonný podle zákona upravujícím živnostenské podnikání. Podmínkou pro zařazení do voleb je předložení čestného prohlášení o bezúhonnosti. Jde-li o osobu, jejíž úpadek byl osvědčen a od skončení insolvenčního řízení neuplynuly v době volby alespoň tři roky, může se stát členem voleného orgánu jedině v případě, že to předem oznámila na shromáždění.

(8) Je-li členem voleného výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve výboru zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen výboru. Tento zástupce právnické osoby musí splňovat podmínky uvedené v odstavci (7) tohoto článku a vykonává zastupování ve výboru osobně.

(9) Člen voleného orgánu – fyzická osoba vykonává funkci osobně, je však oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ (pro jednotlivou schůzi) jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(10) Člen voleného orgánu, který přijal funkci, se tímto zavazuje, že jí bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce nestačí. Vezme-li na sebe funkci, ačkoliv ví, že ji nebude schopen řádně zastávat, má povinnost rezignovat.

(11) Členové voleného orgánu mají nárok na odměnu za výkon funkce pouze v případě, že poskytovávání odměny schválí shromáždění, které také schvaluje výši této odměny. Schválenou výši odměny za výkon funkce může shromáždění svým usnesením odejmout nebo její výši snížit z důvodů, že člen orgánu svoji funkci nevykonával např. tím, že se neúčastnil nebo jen v malé míře účastnil jednání voleného orgánu, anebo svoji funkci vykonával nedbale.

(12) Shromáždění má právo odvolat člena voleného orgánu z funkce, pokud řádně neplní své povinnosti.

Shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek jako členové společenství (dále jen „vlastník jednotky“ nebo „vlastníci jednotek“). Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem.

(2) Výbor je povinen svolávat zasedání shromáždění tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Kromě toho je povinen výbor svolat zasedání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou vlastníků jednotek, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy mu byl doručen písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění.

(3) Pokud není podnětu vlastníků jednotek, podanému podle odst. (2) tohoto článku ve lhůtě vyhověno, svolají tito vlastníci shromáždění na náklad společenství sami. Za tím účelem je povinen výbor bez odkladu poskytnout svolavatelům údaje ze seznamu členů, které jsou potřebné ke svolání zasedání shromáždění.

(4) Shromáždění se svolá písemnou pozvánkou odeslanou všem vlastníkům jednotek, v případě spoluvlastnictví jednotky nebo jednotky ve společném jmění společnému zástupci, 15 kalendářních dnů přede dnem jeho konání a zároveň vyvěšenou na domovní vývěsce společenství, přístupné všem vlastníkům jednotek.

Písemná pozvánka se zasílá na adresu vlastníka jednotky uvedenou v seznamu členů; uvedl-li vlastník jednotky do seznamu členů doručovací adresu, zasílá se pozvánka na tuto doručovací adresu. Poskytl-li vlastník jednotky výboru e-mailovou adresu, zašle výbor pozvánku vlastníkovi elektronicky.

Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a pořad jednání. K pozvánce se připojí podklady týkající se pořadu jednání. V případě, že nejsou připojeny k pozvánce podklady týkající se pořadu jednání, např. pro značný rozsah nebo z jiného důvodu, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. V pozvánce se uvede, kde a kdy je možné se s těmito podklady seznámit.

(5) Vlastník jednotky se může nechat na shromáždění zastoupit na základě písemné plné moci udělené zmocněnci. Zmocněnec může zastupovat nejvíce tolik vlastníků jednotek, kteří mají dohromady 5 % procent všech hlasů. Je-li zmocněncem jiná osoba než vlastník jednotky zapsaný v seznamu členů, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen.

(6) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o:

a)  schválení nebo změně Stanov.

b) změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.

c) volbě a odvolání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn.

d) schválení účetní závěrky.

e) vypořádání výsledků hospodaření a zprávě o hospodaření společenství a správě domu; pokud jsou některé činnosti správy domu a pozemku vykonávány na základě smlouvy sjednané společenstvím s jinou osobou, předkládá zprávu rovněž tato osoba, v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě sjednané mezi společenstvím a touto osobou.

f) schvalování rozpočtu společenství, plánu oprav, udržování a modernizace.

g) celkové výši příspěvků na správu domu a pozemku na základě rozpočtu pro příští období.

h) vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku.

i)   druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky na základě pravidel určených těmito Stanovami.

j) členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení.

k) změně účelu užívání domu nebo bytu.

l) změně podílu na společných částech.

m) změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky.

n)  opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou usnesením shromáždění.

(7) Do působnosti shromáždění náleží udělování předchozího souhlasu

 1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi.
 2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí a k jinému nakládání s nimi, jestliže jejich hodnota převyšuje částku stanovenou usnesením shromáždění.
 3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru.
 4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil.
 5. k určení činností souvisejících se správou domu a pozemku, které budou zajišťovány třetí osobou za úplatu a rozhodnutí o změně rozsahu těchto činností. Usnesením shromáždění mohou být stanoveny požadavky na povinné náležitosti smluv s těmito osobami. Zahrnutí těchto požadavků do smlouvy je podmínkou pro schválení smlouvy nebo její změny výborem.
 6. uzavírání, prodlužování či změny smluv o nájmu společných částí domu.

(8) Shromáždění rozhoduje také v dalších záležitostech stanovených zákonem nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

(9) Každý vlastník jednotky má při hlasování na shromáždění počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech.

Je-li společenství vlastníkem jednotky, k jeho hlasu se nepřihlíží.

Společný zástupce spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění má při hlasování počet hlasů připadající na jednotku ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění. Nezmocní-li spoluvlastníci nebo manželé společného zástupce k výkonu práv vůči společenství, platí, že je společný zástupce nepřítomen.

(10) Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud zákon nebo tyto Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

(11) Dle těchto Stanov je třeba souhlasu 75 % přítomných hlasů vlastníků jednotek k přijetí usnesení o:

 1. schválení nebo změně Stanov.
 2. změně prohlášení podle § 1169 NOZ.
 3. uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám.
 4. uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru.
 5. modernizaci, rekonstrukci společných částí domu, jimiž se nemění velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

(12) K přijetí usnesení o změně účelu užívání domu nebo bytu je zapotřebí souhlasu všech členů společenství.

(13) Má-li se rozhodnutí dotknout práv a povinností všech vlastníků jednotek určených v prohlášení nebo v pravidlech pro příspěvky na správu domu a pozemku (např. velikosti podílu všech vlastníků jednotek na společných částech nebo poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku všech vlastníků jednotek z jiných důvodů než v důsledku změny podílů na společných částech), vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek učiněný v písemné formě.

Má-li se rozhodnutí dotknout práv a povinností jen některých vlastníků jednotek, vyžaduje se souhlas všech těchto dotčených vlastníků jednotek učiněný v písemné podobě.

(14) Rozhodnutí mimo zasedání (hlasování per rollam)

Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li Stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady SVJ ten, kdo usnesení navrhl. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže Stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Výbor

(1) Výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem společenství, za svoji činnost odpovídá shromáždění.

(2) Výbor má 3 členy. Každý člen výboru má jeden hlas.

(3) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Výbor volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho jednání.

(4) Výbor zastupuje společenství a navenek za společenství jedná jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje další člen výboru. Písemné právní jednání, které činí výbor za společenství, podepisuje předseda spolu s dalším členem výboru.

(5) Výbor organizuje a řídí běžnou činnost společenství, zajišťuje správu domu a pozemku a náleží mu veškerá působnost v rámci činnosti společenství, vyjma záležitostí, které zákon nebo Stanovy svěřují do působnosti shromáždění nebo záležitostí, které si shromáždění svým usnesením vyhradilo k rozhodování.

(6) Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, důvody tohoto nesouhlasu, anebo jeho odchylný názor s odůvodněním.

Z jednání výboru se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předseda. Zápis vyhotovuje buď předseda anebo zvolený zapisovatel a podepisuje jej vždy předseda spolu se zvoleným zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, pokud byl zvolen. Zápis musí obsahovat alespoň datum a místo konání, kdo je svolal, kdo mu předsedal, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů.

(7) V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedy.

(8) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Schůzi výboru organizuje, svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru.

(9) Výbor společenství zejména:

 1. hospodaří v rámci schváleného rozpočtu, plánu oprav, udržování a modernizace.
 2. svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání shromáždění.
 3. předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku.
 4. předkládá shromáždění zprávu o své činnosti, o hospodaření společenství, návrh rozpočtu pro příští období a další údaje nebo návrhy týkající se hospodaření společenství.
 5.  zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění vlastníků do 30 dnů po jeho ukončení a seznamuje vlastníky jednotek se zápisem způsobem určeným v usnesení shromáždění; právo vlastníka jednotky obdržet na výzvu zápis ze shromáždění není dotčeno v případě, že se podle usnesení shromáždění seznamují vlastníci jednotek se zápisem jiným způsobem než předáním zápisu.
 6. oznamuje vlastníkům jednotek na základě usnesení shromáždění výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domu a pozemku a výši záloh na služby.
 7. na základě usnesení shromáždění uzavírá smlouvy s jinými osobami v rámci činnosti společenství.
 8. odpovídá za vedení účetnictví, předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku a odpovídá za podání daňového přiznání, pokud má společenství povinnost je podávat.
 9. vede seznam členů společenství.
 10. zajišťuje vyúčtování záloh na služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků.
 11. zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetími osobami.
 12. plní povinnosti právnické osoby vyplývající z právních předpisů.
 13. na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků uzavírá nebo mění smlouvu s osobou, která má zajišťovat pro společenství některé činnosti správy domu a pozemku.
 14.  zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek.
 15. rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, vyjma případů, kdy jde o výlučnou působnost shromáždění.
 16. rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu, vyjma případů, kdy jde o výlučnou působnost shromáždění; v případě náhlé havarijní situace rozhoduje vždy o provedení nezbytné opravy a jde-li o rozsah oprav spadající do výlučné působnosti shromáždění, na nejbližším shromáždění předloží zprávu o nezbytně provedených opravách k odstranění havárie.
 17. jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek.

(10) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Revizor

(1) Revizor je jednočlenným kontrolním orgánem společenství, má ve své působnosti zejména:

 1. kontrolovat, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se Stanovami a jinými právními předpisy.
 2. projednávat stížnosti a podání vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů.
 3. nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od statutárního orgánu potřebné informace, vysvětlení a písemné podklady pro svoji kontrolní činnost.
 4. podávat zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti shromáždění.
 5. navrhovat odstranění zjištěných nedostatků a navrhovat opatření včetně termínů k jejich odstranění.
 6. vyjadřovat se k účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru předkládané na shromáždění.

(2) Revizor odpovídá pouze shromáždění vlastníků, kterému podává zprávu o své činnosti a výsledcích provedených kontrol či revizí. Je nezávislý na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost vykonává v souladu se Stanovami a právními předpisy, zjistí-li nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a nejsou-li nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě shromáždění.

(3) Funkce revizora není slučitelná s funkcí ve statutárním orgánu.

(4) Revizor je však oprávněn účastnit se jednání výboru; za tím účelem je oprávněn požádat výbor o zasílání pozvánek na schůze výboru spolu s podklady zasílanými členům výboru.

(5) Revizor je volen a odvoláván shromážděním.

Článek VII.

Pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí

Pravidla pro správu domu a pozemku

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníkům jednotky ze zákona do správy a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné zajistit pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek, zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou změn společných částí domu, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení sloužící všem vlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému ze spoluvlastníků.

(2) Správou domu podle odstavce (1) tohoto článku se rozumí zejména:

 1. zajišťování provozu domu a pozemku.
 2. řádná a včasná údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, jako např. rekonstrukce a modernizace a technické zhodnocení společných částí domu a pozemku včetně odstraňování havarijních stavů.
 3. zajištění revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, včetně radiátorů umístěných ve společných částech domu, vzduchotechniky, plynu, výtahů, společného telekomunikačního zařízení, hromosvodů a dalších technických zařízení podle vybavení domu.
 4. umožnění činnosti výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu.
 5. pojištění domu.
 6. vybírání předem určených příspěvků od vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a zajišťování evidence plateb vlastníků jednotek na tyto náklady.
 7. zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku, vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro společenství při správě domu a pozemku z jiných právních předpisů.
 8. vedení účetnictví v souladu s právními předpisy.
 9. zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky.
 10. vedení seznamu členů společenství.
 11. další činnosti uvedené v platné právní úpravě, které přicházejí v činnosti společenství v úvahu.

(3) Pokud je nutné při uplatňování oprávnění společenství a povinnosti vlastníků jednotek umožnit vstup do bytu z některého z důvodů stanovených zákonem a těmito Stanovami, postupuje společenství tak, aby co nejméně omezilo vlastníka jednotky při užívání bytu, a vlastník jednotky postupuje tak, aby mohl být splněn účel, pro který je vyzván, aby umožnil přístup do bytu.

(4) Společenství může na základě rozhodnutí shromáždění uzavřít s jinou osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku. Tím není dotčena působnost a odpovědnost společenství za zajišťování činnosti podle zákona a těchto Stanov, ani výlučná působnost orgánu společenství podle zákona a těchto Stanov.

Pravidla pro užívání společných částí

(1) Vlastník jednotky je oprávněn:

 1. užívat společné části domu a pozemku spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě a jednat tak, aby dodržoval svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona a těchto Stanov.
 2. užívat společné části pouze způsobem odpovídajícím povaze společných částí a jejich obvyklému užívání, dodržovat přitom bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární bezpečností.
 1. Výbor z důvodu bezpečnosti a ochrany domu může uzavřít místnosti společných částí domu, kde jsou hlavní vstupy do objektu, např. horkovod, voda, plyn, strojovny výtahu.

(3) Vlastník jednotky a osoby s ním v bytě pobývající jsou povinni dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel pro užívání společných částí včetně Domovního řádu, který určuje další podrobnosti o pravidlech pro užívání společných částí, zamykání domu atd.

(4) Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníků, které způsobí vlastník jednotky sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, je povinen odstranit na své náklady.

(5) V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich užívání, nebo např. umístí ve společných částech některé předměty anebo jinak užívá společné části v rozporu s obvyklým užíváním, k němuž je oprávněn každý vlastník jednotky, vyzve jej výbor k odstranění závadného jednání a dohodne s vlastníkem lhůtu k odstranění závadného stavu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude výbor postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.

Článek XIII.

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení její výše placené jednotlivými vlastníky

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

(1) Společenství sestavuje rozpočet na každé účetní období, jímž se rozumí kalendářní rok.

(2) Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je vyrovnanost rozpočtu a použití prostředků pouze na účel, na který byly určeny, a tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější.

(3) Návrh rozpočtu a plánu oprav, modernizace a rekonstrukce připravuje výbor a předkládá ho ke schválení shromáždění.

(4) V rozpočtu se stanoví výše předpokládaných nákladů (kalkulace) souvisejících s vlastní činností týkající se správy domu a pozemku (kromě nákladů na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace). Při stanovení výše těchto nákladů se vychází zejména ze skutečnosti jednotlivých druhů nákladů v předchozích obdobích s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen, ke smluvním ujednáním s dodavateli a případně i ke změně v druzích nákladů pro budoucí období.

(5) Výbor stanoví předpokládanou potřebu běžných oprav a údržby na základě zkušeností s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším potřebám v běžném období.

(6) Výbor stanoví plán potřebných oprav většího rozsahu, případně rekonstrukcí nebo modernizací a stavebních úprav. Kromě toho vezme v úvahu i potřebu očekávaných oprav většího rozsahu s ohledem na stáří domu, které se mohou v budoucnu v delším časovém horizontu předpokládat v důsledku opotřebení „časem“.

Rozpočet nákladů uvedených pod tímto odst. (6) se stanoví na delší než roční období a z něj se s přihlédnutím k celkovému objemu stanoví podíl na jeden rok.

(7) Výbor může na krytí potřebných oprav a technického zhodnocení společných částí domu uzavřít smlouvu o úvěru. Výši a podmínky úvěru schvaluje shromáždění.

(8) Výbor je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných částí domu v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a rozpočtem společenství, přičemž náklady na jednotlivou akci nepřesáhnou částku 15.000 Kč. Tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v souvislosti s havárií nebo opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.

Stejným způsobem bude výbor postupovat při pořízení movitých a nemovitých věcí.

(9) V případě schválených akcí si výbor vyžádá minimálně 3 nabídky, provede jejich vyhodnocení a předloží rozbor s předstihem vlastníkům jednotek. Následně bude svoláno shromáždění, které nejvýhodnější nabídku schválí či zamítne.

Pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku

(1) Příspěvkem za správu domu a pozemku se rozumí:

 1. dlouhodobá záloha (fond oprav).
 2. krátkodobá záloha (běžná údržba).
 3. bankovní poplatky.
 4. mzdy a odměny výboru.
 5. pojištění bytového domu.
 6. správa (vedení účetnictví).

(2) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, pokud nedojde k jiné dohodě vlastníků.

(3) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

(4) Nevyčerpaný zůstatek poskytnutých příspěvků na správu domu a pozemku se s jednotlivými vlastníky nevypořádává a převádí se do následujícího kalendářního roku dle rozhodnutí shromáždění.

(5) Při převodu vlastnického práva k jednotce, ke dni účinnosti převodu, nevzniká společenství povinnost vypořádat s bývalým vlastníkem příspěvky na správu domu a pozemku.

(6) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží výbor nabyvateli potvrzení, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele, případně, že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele přešly, ručí převodce společenství.

Pravidla pro rozúčtování nákladů na služby

(1) Službami jsou zejména:

 1. dodávka vody a odvádění odpadních vod.
 2. dodávka tepla a teplé vody.
 3. odvoz komunálního odpadu.       
 4. osvětlení společných prostor v domě.
 5. úklid společných prostor v domě.
 6. provoz výtahu.
 7. servis, revize.
 8. další služby sjednané mezi společenstvím a vlastníky jednotek.

(2) O rozsahu poskytovaných služeb rozhoduje shromáždění.

(3) Výši měsíčních záloh na jednotlivé služby určí výbor jako měsíční podíl dle skutečných nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím k předpokládaným cenám běžného roku, na který se zálohy platí. Výbor má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Vlastník má právo požadovat úpravu výše záloh ze stejného důvodu jako v předchozí větě.

(4) Náklady na služby se rozúčtují následovně:

 1. náklady uvedené v odst. (1) písm. a) se rozúčtují podle poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
 2. náklady uvedené v odst. (1) písm. b) se rozúčtují podle platného právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
 3. náklady uvedené v odst. (1) písm. c) se rozúčtují podle počtu osob v bytě, nestanoví-li právní předpisy a vyhlášky jinak.
 4. náklady uvedené v odst. (1) písm. d) až g) se rozúčtují podle velikosti spoluvlastnických podílů rozhodných pro rozúčtování.
 5. náklady uvedené v odst. (1) písm. h) se rozúčtují na základě usnesení shromáždění.

(5) Osobou rozhodnou pro rozúčtování se rozumí:

a) vlastník jednotky, nepřenechal-li jednotku do užívání, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce v souhrnu po dobu delší než tři měsíce v průběhu zúčtovacího období.

b) nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce v souhrnu po dobu delší než tři měsíce v průběhu zúčtovacího období.

(6) Vlastník jednotky (společný zástupce v případě jednotky ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

(7) Vyúčtování záloh na úhradu za služby se provádí jedenkrát za zúčtovací období, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

(8) Vzájemné finanční vypořádání nedoplatků se provede nejpozději do třiceti dnů od dne doručení vyúčtování vlastníku jednotky. V případě odvolání se lhůta prodlouží pouze o dobu vyřízení reklamace. Vypořádání přeplatků se provede po vyřízení případné poslední reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů.

(9) Vlastník jednotky může případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb předložit neprodleně po doručení vyúčtování, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení.

(10) Výbor je povinen na základě písemné žádosti vlastníka jednotky doložit vlastníku ceny jednotlivých služeb, způsob stanovení výše záloh na tyto služby, způsob rozúčtování uvedených cen služeb, provedení vyúčtování služeb a umožnit vlastníku pořízení kopií podkladů. Reklamaci vlastníka jednotky je výbor povinen vyřídit v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné reklamace do rukou členů výboru.

Majetek a hospodaření společenství

(1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými vlastníky na úhradu služeb spojených s užíváním jednotek a dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

(2) Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které nabude společenství, může užívat jen k účelům uvedeným v platné právní úpravě a v těchto Stanovách.

(3) Vlastníci jednotek ručí za dluhy společenství v poměru odpovídajícím jejich podílům na společných částech.

(4) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

(5) Společenství se nesmí zavázat k podílení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či zajištění dluhů jiné osoby.

Společná ustanovení

(1) Z předpokládaných nákladů se výše stanoveným postupem stanoví podíl na předpokládaných ročních nákladech a měsíční podíl na každého vlastníka jednotky.

(2) Vlastníci jednotek platí příspěvek na správu domu a pozemku a měsíční zálohy na jednotlivé služby přímo na účet společenství do 20. kalendářního dne v měsíci.

(3) Pokud nejsou platby řádně a včas zaplaceny do 30 kalendářních dnů, vyzve výbor dlužníka k úhradě a stanoví lhůtu 30 kalendářních dnů k zaplacení. Pokud ani v této dodatečné 30 denní lhůtě není platba zaplacena, je výbor oprávněn dluh vymáhat podáním žaloby k soudu. Výbor je oprávněn účtovat dlužníkovi zákonný úrok z prodlení.

Článek IX.

Zrušení, zánik společenství nebo bytového spoluvlastnictví

(1) Společenství se ruší dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě. Společenství zaniká výmazem z rejstříku společenství vlastníků.

(2) Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství zrušit, pokud počet jednotek klesl na méně než pět. V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni.

(3) Při zrušení společenství se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství, a to včetně nevypořádaných závazků společenství, přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru velikosti spoluvlastnických podílů každého vlastníka jednotky na společných částech.

(4) Vlastníci jednotek se mohou dohodnout o přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví nemovité věci. Bytové vlastnictví se změní v podílové spoluvlastnictví zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Potom je velikost spoluvlastnických podílů každého spoluvlastníka rovna velikosti podílu, jakou měl vlastník jednotky na společných částech.

(5) Má-li ke všem jednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a prohlásí-li v písemné formě, že mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, bytové vlastnictví zanikne zápisem do katastru nemovitostí.

(6) Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení bytového spoluvlastnictví souhlas osoby oprávněné z věcného břemene v písemné formě.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

(1) Změní-li se prohlášení vlastníka, vyhotoví statutární orgán společenství bez zbytečného odkladu jeho úplné znění a založí jej do sbírky listin ve veřejném rejstříku a do katastru nemovitostí. To platí i v případě, jsou-li náležitosti prohlášení uvedeny ve smlouvě o výstavbě.

(2) Schválením těchto Stanov se ruší platnost Stanov schválených dne 20. 5. 2010 včetně dodatků k nim.

(3) Tyto Stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., a souvisejících předpisů, zejména nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

(4) Tyto Stanovy jsou uloženy ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu v Hradci Králové a jsou k dispozici u statutárního orgánu společenství.

(5) Kopii schválených Stanov obdrží každý stávající vlastník jednotky v jednom vyhotovení do 30 kalendářních dnů od data schválení Stanov. Výbor oznámí vlastníkům, kde a kdy si kopie schválených Stanov mohou převzít. Předání Stanov potvrzené oboustranným podpisem se pak považuje za seznámení vlastníka jednotky se Stanovami a se všemi pravidly uvedenými ve Stanovách. Na písemné či ústní vyžádání předá výbor vlastníkovi další výtisk schválených Stanov, náklady spojené s pořízením této další kopie hradí vlastník. Na písemné či ústní vyžádání zašle výbor vlastníkovi zdarma sken schválených Stanov na požadovanou e-mailovou adresu.

(6) Před převodem bytové jednotky se zavazuje převodce seznámit nabyvatele s platnými Stanovami. Po vzniku vlastnického práva k bytové jednotce obdrží nabyvatel, tj. nový vlastník zdarma kopie Stanov od výboru na základě písemné či ústní žádosti.